www.archive-cz-2014.com » CZ » I » IKO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2014-06.

 • Title: IKO
  Descriptive info: .. Asfaltové indele.. Jak se to d la? Jak se vyrábí IKO laminované indele?.. Na t chto webových stránkách naleznete v e pot ebné o.. asfaltových indelích.. Proč jsou IKO.. asfaltové indele.. vhodné práv pro Va i st echu? Podívejte se do kategorie.. Proč indele.. ?.. Jak si vybrat indele.. z na í iroké nabídky?.. Čím je.. IKO Platinová záruka.. jedinečná mezi st e ními krytinami?.. Jak správn polo it IKO asfaltové indele?.. Podívejte se na.. video kolení.. anebo si stáhn te ti t nou verzi.. Návodu na pokládku indel.. IKO nabízí skutečnou ochranu Va í st echy.. p ed.. krupobitím, vich icí.. a do rychlosti.. 220 km/hodinu.. , sn hem a ledem, pou tním árem či UV zá ením.. Podívejte se na p ilo ené video po ízené p i testování indel proti.. silnému v tru.. IKO je celosv tový.. specialista na indele.. a je aktivní ve více jak 40-ti zemích Evropy, Ruska, Afriky a Asie.. Výroba a centrála sídlí v belgickém Hamu.. V p ípad jakýchkoliv dotaz ohledn indelových st ech nás m ete.. kontaktovat.. Byli by jste rádi informováni o na ich novinkách e-mailem? P ihlaste se k odb ru NOVINEK IKO a získejte informace o slevách, akcích, sout ích o super ceny a mnoho dal ího.. K NOVINKÁM IKO se m ete p ihlásit.. zde.. , stačí jen kliknout.. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INDELÍCH.. St e ní indele.. jsou v současné dob jedním z nejvíce pou ívaných st e ních materiál.. Vyrábí se jako jednovrstvé či laminované (vícevrstvé).. indele.. s velkým výb rem hmotnosti, barev a tvar.. Jednovrstvé indele.. mají r zné typy vý ez po své délce.. Vý ezy od sebe odd lují jednotlivé tabule.. indele.. , které jsou vystaveny okolním klimatickým vliv m a vytvá ejí vjem st echy, jakoby byla slo ena z více jednotlivých kousk.. mohou být samolepivé (nap.. IKO ArmourShield, Biber Shield, aj.. ) po celé své délce či mohou mít samolepivé body z termoplastického materiálu (nap.. IKO Superglass, Cambridge Xpress, Armourglass, aj.. ) , který se aktivuje po pokládce indel na st echu díky p sobení tepla a slunečního zá ení.. Slepení v ech.. indel.. zajistí dokonalou ochranu proti silným v tr m.. Minerální  ...   pásce na zadní stran , která chrání indele p ed slepením p i skladování.. IKO ídí zpracování v ech svých vstupních materiál a disponuje vlastním za ízením na oxidaci a modifikaci asfaltu ve v ech svých závodech.. Správn upravený asfalt zaji uje dlouhodobou ivotnost indele, je odolný proti v em vliv m počasí a dokonale odpuzuje vodu.. IKO vlastní výrobní závody na výrobu skelné roho e, která zaji uje odolnost st e ní krytiny proti tlak m vznikajícím na st e e a je nosným materiálem pro asfalt a dal í slo ky.. Realizované indelové st echy Vás mohou inspirovat.. Zajímavé informace pro architekty i majitele dom , kte í zva ují pokládku nové st echy.. Jste IKO prodejce?.. Klikn te zde Informace pro prodejce a vyu ijte nabízených slu eb.. website by webalive.. IKO SHINGLES -.. support@iko.. be.. -.. Disclaimer.. - design:.. Kicktease.. Sitemap.. Print.. CZ.. |.. D.. F.. HR.. H.. I.. KZ.. LV.. NL.. PL.. RO.. RUS.. SK.. SLO.. SRB.. TR.. UA.. UK.. Fotogalerie.. Proč indele?.. Kontaktujte IKO.. indele IKO - P ehled nabídky.. P íslu enství pro indele.. Online video kolení pokládky pro pokrývače.. Novinky.. FAQ Často kladené dotazy.. Ke sta ení.. IKO - Specialista na indele.. Zam stnání v IKO.. IKO.. news.. Lopata na odstran ní indele.. Armourvent Special je odolný plastový ventilátor, který je odolný v či kroupám a UV zá ení.. U te m eme nebídnout Armourbase Pro a Armourbase 15 a nyní bychom rádi p edstavili ná nejnov j í podkladní pás, Armourbase Stick - samolepící podkladní pás.. Kdy se podíváte na 15-ti letou Platinovou záruku, kterou IKO nabízí pro Cambridge Xpress, jste si jistí, e indele IKO jsou tou nejlep í volbou pro Va i st echu!!.. Tak poj te na to.. IKO Tetris.. U ijte si hru.. IKO platinová záruka na indele je jedinečný koncept.. Ka dý výdaj pro va i kompletní st echu je z této záruky 100% hrazen.. Vertikální integrace zaručuje, e zákazníci IKO budou mít nejvíce odpovídající a vysoce kvalitní indele, které jsou na trhu k dispozici.. IKO roz í ilo sv j sortiment v oblasti odv trávač o novou ventilační turbínu AIRHAWK Turbinevent, která odv trá 613-852 cm ² / kus..

  Original link path: /documents/home.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: An error has occurred.. We would appreciate it if you copy the error message and e-mail it to.. support@webalive.. eu.. We thank you for your assistance.. site=iko, document=/documents/why-shingles.. xml, language=cz, useragent: Mozilla/5.. 0 (compatible; archive-cz.. com/1.. 1; +http://archive-cz.. com/bot).. Error reading file /webalive/webalive/webapps/ROOT/iko/documents/products.. xml.. java.. io.. IOException: Error reading file /webalive/webalive/webapps/ROOT/iko/documents/products.. at com.. webalive.. dom.. WebAliveDom.. openDom(WebAliveDom.. java:1014).. [init](WebAliveDom.. java:128).. util.. listwobs.. methods.. MenuSub.. populate(MenuSub.. java:55).. webalivetags..  ...   WebAliveUtil.. insertDocumentInTemplate(WebAliveUtil.. java:303).. servlet.. WebAliveFilter.. showDocument(WebAliveFilter.. java:844).. doFilter(WebAliveFilter.. java:490).. at org.. apache.. catalina.. core.. ApplicationFilterChain.. internalDoFilter(ApplicationFilterChain.. java:235).. doFilter(ApplicationFilterChain.. java:206).. StandardWrapperValve.. invoke(StandardWrapperValve.. java:233).. StandardContextValve.. invoke(StandardContextValve.. java:191).. StandardHostValve.. invoke(StandardHostValve.. java:127).. valves.. ErrorReportValve.. invoke(ErrorReportValve.. java:102).. StandardEngineValve.. invoke(StandardEngineValve.. java:109).. ha.. tcp.. ReplicationValve.. invoke(ReplicationValve.. java:347).. session.. JvmRouteBinderValve.. invoke(JvmRouteBinderValve.. java:227).. connector.. CoyoteAdapter.. service(CoyoteAdapter.. java:298).. coyote.. http11.. Http11Processor.. process(Http11Processor.. java:857).. Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.. process(Http11Protocol.. java:588).. tomcat.. net.. JIoEndpoint$Worker.. run(JIoEndpoint.. java:489).. at java.. lang.. Thread.. run(Thread.. java:744)..

  Original link path: /documents/why-shingles.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title: Jak vybrat IKO šindele ?
  Descriptive info: Jak vybrat IKO indele?.. Dovolte nám poradit n kolik zásad d le itých pro výb r IKO indel.. V závislosti na funkci, kterou od indelové st echy očekáváte jako nejd le it j í parametr, nabízíme specifické kategorie pro výb r:.. Je zásadním hlediskem Va eho výb ru st e ní krytiny cena?.. Hledáte.. indele vysoké kvality.. , které zdaleka p ekračují náročné sv tové standardy?.. Zajímá Vás pouze.. funkce odolnost proti silným v tr m.. Má Va e st echa nízký sklon (do 15 )?.. ijete v horské oblasti?.. V oblasti kde  ...   krytina m la.. barvu p írodních tón a vypadala skv le?.. Chystáte se.. renovovat Va i st echu a nechcete investovat p íli mnoho času a pen z?.. Oce ujete p edev ím.. maximální ivotnost, kterou v p ípad IKO indel garantuje obsa ený APP modifikovaný asfalt?.. Zjist te které indele vyhovují práv Va emu p ání!.. Prohlédn te si jednotlivé kategorie na eho sortimentu a.. vyberte si IKO indele.. Test indel ve v trném tunelu.. >.. Jak vybrat IKO indele ?.. Odolnost v či počasí.. Nízké náklady.. Ekologická indelová st echa.. Izolace..

  Original link path: /documents/why-shingles/how-to-choose-iko-shingles.xml?lang=cz
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/guarantee..

  Original link path: /documents/guarantee.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/video-online-training..

  Original link path: /documents/video-online-training.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/why-shingles/iko-shingles-windtunneltest..

  Original link path: /documents/why-shingles/iko-shingles-windtunneltest.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/contact..

  Original link path: /documents/contact.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/disclaimer..

  Original link path: /documents/disclaimer.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/orphan-pages/sitemap..

  Original link path: /documents/orphan-pages/sitemap.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/orphan-pages/search..

  Original link path: /documents/orphan-pages/search.xml?lang=cz
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: site=iko, document=/documents/photo-gallery..

  Original link path: /documents/photo-gallery.xml?lang=cz
  Open archive •  


  Archived pages: 42