www.archive-cz-2014.com » CZ » K » KOMINIK-ABRAHAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Kominictví Abraham |
  Descriptive info: .. Kominictví Abraham.. Kontakt na kominíka.. Kominík Abraham Teplice,Děčín-Praha-Chomutov-Most.. Nabízíme tyto služby v oboru kominictví v Usteckém a Středočeském kraji.. - čištění komínů.. - vložkování komínů.. - frézování komínů.. - prohlídky a revize komínů kamerovým systémem.. - stavby komínových systémů.. - opravy komínů.. - posouzení projektové dokumentace.. NEJSME ČLENY SKČR DĚKUJEM ZA POCHOPENI ABRAHAM.. Nabízíme Vám možnost pravidelných kontrol spalinových cest na tuhá i plynná paliva.. Možnost zajistit i komplexní kominické služby.. Od rekonstrukce , stavby komínů dále prohlídky inspekční kamerou, které jsou téměř nutností u kontroly starších komínů , frézování komínů , vložkování , či stavby úplně nových komínů.. Mojí hlavní prioritou je maximální kvalita a důkladnost práce.. Součástí práce kominíka jsou práce spojené s montáží a stavbou komínů, rekonstrukce komínových průduchů, rekonstrukce komínů nebo komínových těles.. Dále také revizní služby jako měření spalovacích zdrojů, kontrola spalinových cest, pravidelné čištění a kontrola komínů.. Někteří kominíci se zabývají také poradenstvím týkajícího se problematiky stavby komínů a vhodnosti materiálů na danou stavbu.. Součástí práce kominíka může být i tvorba návrhů komínů.. Potřebujete vyčistit komín? Provádím čištění komínů a kouřovodů (potrubí kamen).. V praxi to znamená především zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů.. Původní světlost průduchu, neboli průzor komínu, musí být prostě udržován bez nánosů sazí a jiných nečistot.. Pokud je topení a komín využíván pouze v zimě, mohou se především v průběhu letních měsíců do komína dostat  ...   nebouchly saze v komíně.. Ať už máte jakýkoli spotřebič paliv – kamna na plyn, dřevo nebo uhlí – musíte při jejich provozu počítat s usazováním vyhořelých pevných částic na vnitřní stěně komínových trubek (kouřovodu) i samotného komínu.. Když byste si tyto usazeniny nenechali vyčistit od kominíka, způsobovaly by vám snížení komínového tahu.. V horším případě by vám v kamnech nebo v kouřovodu lidově řečeno bouchly saze.. To sice může znít legračně, kdo však viděl následky popálenin a požár vzniklý z výbuchu sazí, nedá na pečlivý a pravidelný kominický servis svého domu dopustit.. Naše služby nabízíme ve městech Teplice, Most, Děčín, Ustí nad Labem, Duchcov, Chomutov.. Kominík Abraham Teplice.. Slavní kominíci.. Kominické řemeslo je potřebné, byť je to práce plná sazí a mouru.. Věděli jste ale, že mezi vyučenými kominíky najdete i mnoho populárních osobností? Kominíkem byl původně například herec Karel Fiala, známý především jako Limonádový Joe, nebo zpěvák Bohuš Matuš.. /a.. Rankuj.. cz komin,kominik,komini, Teplice.. Zpětné odkazy zdarma.. centrumkrbu.. cz krby, kamna, sporáky.. Plastová okna.. Projekty rodinných domů.. Dřevěné brikety.. Palivové dřevo.. Portál pro dokonalé.. bydlení.. Vyhláška.. Ceny kominických služeb.. Vložkování komínů.. Čišténí komínů a kouřovodů.. Oprava a výstavba nových komínů.. Deset důvodů,proč být kominíkem.. Kominík-Roudnice- Litomerice- Usti nad Labem.. Kontrola spalinových cest.. Revize kotlů na tuhá paliva.. Scancore komíny-Montáž.. Cena vyvložkování komína.. Jak vyčistit komin.. Kominický strojek.. Změna emisí plynových kotlů.. Kominictví Abraham |.. administrace.. LEVNÉ WEBOVÉ STRÁNKY..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Kontakt na kominíka
  Descriptive info: Ustecký kraj : kominik@mujmail.. cz : Mob-774 230 894.. KONTAKT:.. Středočeský kraj : kominikpraha@seznam.. cz : Mob-608 205 203.. Nejsme členy SKČR děkujem za pochopení Abraham.. Hodnocení firmy Vit Abraham kominík, krby NejŘemeslníci.. var _nere_param = _nere_param || {};.. _nere_param.. widget_type = large ;.. provider = 24864 ;.. !.. document.. write(.. ' start=23940 wi='+escape(window.. screen.. width)+' he='+escape(window.. height)+' cd='+escape(window.. colorDepth)+'" width="88" height="120" border="0" alt="TOPlist" /> );.. //.. img src= http://toplist.. cz/count.. asp?id=1238210 logo=bc start=23940 border= 0.. alt= TOPlist width= 88 height= 120 /.. katalog stránek.. katalog www stránek target= _blank.. Firmy Děčín.. Pražský řemeslník.. Prodej komínů a vložek..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Kompletní komické služby
  Descriptive info: Kompletní komické služby.. Předpis č.. 91/2010 Sb.. NAŘÍZENÍ VLÁDY.. ze dne 1.. března 2010.. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.. Vláda nařizuje k provedení zákona č.. 133/1985 Sb.. , o požární ochraně, ve znění zákona č.. 425/1990 Sb.. , zákona č.. 40/1994 Sb.. 203/1994 Sb.. 163/1998 Sb.. 71/2000 Sb.. 237/2000 Sb.. 320/2002 Sb.. 413/2005 Sb.. 186/2006 Sb.. 267/2006 Sb.. a zákona č.. 281/2009 Sb.. :.. § 1.. Podmínky požární bezpečnosti.. (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta ) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.. (3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.. § 2.. Kontrola spalinové cesty.. (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).. (2) Kontrola spalinové cesty se provádí.. a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,.. b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,.. c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,.. d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,.. e) posouzením jejího stavebně technického stavu.. (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.. § 3.. Čištění spalinové cesty.. (1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět  ...   cesty jsou stanoveny v příloze č.. (5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č.. § 5.. Revize spalinové cesty.. Revize spalinové cesty se provádí.. a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,.. b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,.. c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,.. d) po komínovém požáru,.. e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.. § 6.. Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty.. (1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č.. 2 k tomuto nařízení.. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst.. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.. (2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č.. 3 k tomuto nařízení.. (3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.. § 7.. Vypalování komína.. (1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením prováděné kominíkem.. (2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.. (3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.. (4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.. § 8.. Zrušovací ustanovení.. Vyhláška č.. 111/1981 Sb.. , o čištění komínů, se zrušuje.. § 9.. Účinnost.. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.. ledna 2011..

  Original link path: /kompletni-komicke-sluzby
  Open archive
 •  

 • Title: Kominictví Abraham | Příprava
  Descriptive info: Příprava.. VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ- Teplice, Most, Děčín, Ustí nad Labem.. Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva za použití nejmodernějších materiálů nerezové a keramické vložky, certifikované a vždy v potřebné kvalitě pro daný spotřebič v Usteckém a Středočeském kraji kominík Abraham.. Dle ČSN 73 4201:2002 je používání ohebných hliníkových vložek zakázáno a použití pevných hliníkových vložek omezeno do DN 150 mm a na suchý provoz.. Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m (dle průměru vložky a složitosti montáže).. FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ Teplice, Most, Děčín, Ustí nad Labem.. Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.. Komínová fréza je speciální zařízení, které slouží ke zvětšování komínových průduchů při rekonstrukcích domů.. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze.. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak uhýbané komíny.. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva.. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného  ...   zajištění pracoviště pro frézování komínů:.. - komín musí být průchozí,.. - musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína,.. - všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné,.. - v případě, že je komín lomený ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.. Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m + doprava po dohodě + DP.. KONTROLY SPALINOVYCH CEST.. Provádíme kontroly spalinových cest.. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem.. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.. Kominík Abraham.. Orientační cena:420,- za kontrolu spalinových cest na tuhá paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě.. Orientační cena:380,- za kontrolu spalinových cest na plynná paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě.. STAVBY NOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMU.. Provádíme dodávky a montáže komínových systémů Schiedel, VK Group a dalších.. Rádi Vám poradíme při výběru vhodného systému, případně zpracujeme cenovou nabídku..

  Original link path: /priprava
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Vložkování komínů
  Descriptive info: Vložkování komínů Prováděné kominíkem.. Než přijde na řadu vložkování komínu, přichází většinou ke slovu frézování komínu.. To platí především při rekonstrukci komínové stavby.. Podobně jako u stavebních úprav komínu, je frézování a vložkování komínu z hlediska požární bezpečnosti velká zodpovědnost.. Je potřeba zohlednit celkový stav zvážit, je-li konstrukce komínu schopna přežít vibrace a otřesy procesu frézování bez závažného poškození zdiva komínu.. V tomto ohledu musím zkontrolovat zvláště materiál stropních částí a nosné sloupy.. Náležitosti vložkování komínů kominíkem.. Pro vložkování  ...   zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem.. Před samotným vložkováním komínu je opět nutná revize komínové šachty.. V případě vážného poškození (například během frézování komínu) je následná oprava komínového tělesa před vyvložkováním komínu nevyhnutelná.. Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je důležitou prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů.. Důkladný a zodpovědný přístup k celému zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz..

  Original link path: /vlozkovani-kominu
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Čišténí komínů a kouřovodů
  Original link path: /cisteni-kominu-a-kourovodu
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kominictví Abraham | Oprava a výstavba nových komínů
  Descriptive info: Oprava a výstavba komínů.. Mezi kominické služby, které poskytuji, patří také zdění komínů, nákup kouřovodu i upevňování trubek vedoucích od kamen, dále výstavba komínových staveb a různé související opravy či úpravy.. Pro opravy zděných komínů používám předepsané plné pálené cihly a tvárnice.. Komíny potřebují různé opravy nejčastěji proto, že v důsledku prošlé životnosti, vysokého žáru a povětrnostních podmínek vznikají trhliny v komínech.. Ty pak vyvolávají značné rozdíly  ...   Trhliny na komíně na střeše pochopitelně většinou nejsou ze země vidět.. Mnohdy je pro jejich odhalení potřeba nejen vylézt ke komínu přímo na střechu, ale mít i vycvičený odborný zrak.. Bezpečnost a ochrana majetku pak ale stojí za to.. Dobrý technický stav komínu je důležitý.. Komín udržovaný v dobrém technickém stavu (z hlediska stavby) zajišťuje:.. Odolnost komínu vůči vlhkosti.. Odolnost komínu vůči korozi.. Vysokou životnost komínu se zárukou..

  Original link path: /oprava-a-vystavba-novych-kominu
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Deset důvodů,proč být kominíkem
  Descriptive info: 10 důvodů, proč se stát kominíkem.. Vlastní štětka, pořádné koule a výhled do výstřihů.. Není to paráda? Umouněná profese však přináší mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát! Zapište se na učiliště ještě dnes!.. 1) Nechejte se osahávat.. Sáhnutí na kominíka přináší štěstí.. Na jeho knoflík dvojnásob.. Vyrazte proto před dívčí internát.. Předtím se ovšem ujistěte, že jediný knoflík na vašem mundúru je ten hájící poklopec.. 2) Doběhněte souseda.. Položte skleněnou desku na komín sousedovi, za nímž leze vaše žena.. Zespoda nic neuvidí, přesto mu zamoříte byt.. Protentokrát ho vykouříte vy.. 3) Zahrajte si na špióna.. Chlupatá štětka (míněna součást vaší výbavy) skýtá dobrý prostor pro upevnění mikrofonu.. Až budete čistit komíny v činžáku, dozvíte se v každém patře zajímavé informace.. 4) Rozhlédněte se po kraji.. Ze střech  ...   6) Získejte úctu.. Kominíci bývají členy hasičského sboru.. V baru proto vyprávějte, jakých náročných misí jste se s udatnými kolegy zúčastnili.. 7) Udělejte si pohodlí.. S mytím to nepřehánějte.. Vymydlený kominík by vypadal jako flákač.. Čím vetší nános sazí, tím lépe.. A ušetříte za mýdlo.. 8) Omračte okolí.. Každého zaujme, že máte štětek, kolik chcete.. A větší koule než vy také bude mít jenom málokdo.. 9) Buďte za elegána.. Sněhobílá čepice v kontrastu s černým úborem je natolik originální oblečení, že uspějete před jakoukoli módní policií.. 10) Zažijte komedii.. Žebřík na rameni nemotory je obehraným filmovým klišé.. Zahrajte si na Chaplina a ve sklenářství se otáčejte jako korouhvička.. '" width="14" height="14" border="0" alt="TOPlist" /> );.. asp?id=1238987 logo=s border= 0.. alt= TOPlist width= 14 height= 14 /.. PR Články.. Moderní katalog odkazů..

  Original link path: /deset-duvoduproc-byt-kominikem
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Kominík Roudnice Litoměřice
  Descriptive info: Kominík Roudnice Litoměřice.. Kontakt: Mob.. 608 205 203.. Nabízíme tyto služby v oboru kominictví:.. čištění komínů.. vložkování komínů.. frézování komínů.. prohlídky a revize komínů kamerovým systémem.. stavby komínových systémů.. opravy komínů.. posouzení projektové dokumentace.. Děkuji kominík Abraham.. eKatalog.. Bydlení.. name.. Více zde: http://www.. bydleni.. name/pridat-odkaz/.. Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.. webnode.. cz.. Propagujte i svojí stránku..

  Original link path: /kominik-roudnice-litomerice
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Kontrola spalinových cest
  Descriptive info: Dříve, než vzniklo kominické řemeslo jako takové, vymetali saze sami majitelé domů.. Ve spojitosti se šindelovými či doškovými střechami pak vždy bylo jen otázkou času, ve kterém stavení zrovna vypukne požár.. V současnosti již máme to štěstí, že se nám nejen o kvalitní vyčištění, ale také kontrolu spalinových cest, postará profesionální kominík.. Neznamená to však, že by pak u nás případně nevznikl požár.. Závisí totiž na nás, naší uvědomělosti, zda budeme dbát pokynů nařízení vlády, které vstoupilo v platnost prvního ledna letošního roku.. Práce kominíka, kterého si objednáme, sice spočívá v kontrole a čištění.. Ovšem na nás je, abychom dodrželi četnost pravidelných kontrol a čištění spalinových cest, tak, jak ukládá zmíněné nařízení vlády.. Není kominík jako kominík.. Tím, jak vstoupilo od prvního ledna letošního roku, v platnost nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je zcela logické, že stoupne poptávka po kominických službách.. A s tím souvisí i větší nabídka kominíků, co do jejich počtu.. Ovšem, jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž, můžeme toto rčení použít i pro profesi kominíka.. Kominíky lze de facto rozdělit na dvě, či tři skupinky, Jsou kominíci, kteří se oboru kominík přímo vyučili.. Pak jsou kominíci, kteří se oboru nevyučili, ale absolvovali potřebná školení, kurzy, atd.. , aby získali patřičné živnostenské oprávnění.. A pak tu jsou kominíci, kteří ctí rodinnou tradici, kdy například již děd byl kominík, táta byl kominík, no a i syn je kominíkem.. Díky tomu si předávali svoje zkušenosti, cenné rady a informace.. Kterému kominíkovi byste dali přednost Vy?.. Častější čištění spalinových cest, když topíte uhlím.. Topíte uhlím nebo dřevem? Logicky vyplývá, že ten, kdo topí dřevem, tak se v komíně usadí mnohem méně sazí, než při topení uhlím.. Dřevo jako takové, pokud je dokonale spálené, totiž obsahuje výrazně méně uhlíku.. Odpovědná osoba pro vyčištění spalinových cest.. Určitě Vás bude zajímat, kdo Vám může provést profesionální vyčištění spalinových cest.. Při výběru kominíka se rozhodně informujte, zda Vámi vytipovaná osoba je držitelem živnostenského oprávnění, a to v oboru kominictví.. Odpovědná osoba pro revizi spalinových cest.. Něco jiného je v případě revize spalinových cest.. Potřebnou každoroční revizi spalinových cest Vám  ...   vymetání komínových vložek.. V neposlední řadě zde máme ještě kotlový vymetací kartáč hranatý, o různém průměru.. Frézování a vložkování komínu.. Je-li průměr komínového průduchu nedostačující, přistupuje se k tzv.. frézování.. I když je možné zbourat původní komínové těleso a místo něho postavit nové, pak frézování je nejen rychlejším, ale i finančně výhodnějším krokem.. Vyfrézovat je možné nejen kruh, ale také čtverec, či obdélník.. Je váš komín rovný, nebo tzv.. uhýbá? Ani v tom není problém pro frézování.. Ovšem, nejen z výše uvedeného důvodu, Vám kominická firma nabídne frézování komínu.. Při kontrole komínu, může být například zjištěno, že nedostatečně těsní komínové zdivo, nebo že je komín natolik zadehtovaný, že ho již není možné vyčistit.. Důvodů je však mnohem více.. Nejen ty, ale i princip samotného frézování, se můžete dočíst na webových stránkách námi doporučené firmy Kominictví Pokorný.. Tzv.. mávnout rukou nad precizním vyčištěním komína, nad pravidelným kontrolováním stavu komína, spalinových cest aj.. , se rozhodně nevyplatí.. Možná si někdo říká, že v každém městě je tolik domů, chat, chalup, že není ani možné, aby případná kontrola šla dům od domu a vyžadovala si doklad o provedeném vyčištění komínu.. Je však třeba spíše myslet na to, že kontrolou a vyčištěním komína, chráníme především sami sebe, naše zdraví a domov.. Opravdu stojí za to, ušetřit několik set korun ročně, v porovnání s tím, že můžeme ohrozit zdraví naše, rodiny, sousedů? Nikdo nechce nic přivolávat, či myslet na nejhorší.. Ovšem, co když zrovna dojde ke vznícení požáru? Přivolaní hasiči budou vyžadovat revizní zprávu od kominíka.. A jistě nebude dosaženo úspěchu, když se jim řekne obligatorně, že revizní zpráva shořela.. Kominík, který totiž provádí revize komínů, tak si s největší pravděpodobností dělá i kopie.. Je to přeci jeho živnost, a tak zase on musí dokládat své zisky.. Takže s touto „výmluvou“, s největší pravděpodobností nikdo u hasičů neuspěje.. Takže? Pokuta je nejspíš na dohledu….. A pak tu máme ještě pojišťovnu, u které je daná nemovitost pojištěna, třeba právě proti vzniku požáru.. Pokud pojišťovna zjistí od hasičů, že revizní zpráva není a nebyla, či je prošlý termín od poslední revize komínu, tak je nasnadě krácení odškodného, či dokonce nevyplacení žádného odškodného.. Řemesla..

  Original link path: /kontrola-spalinovych-cest
  Open archive

 • Title: Kominictví Abraham | Revize kotlů na tuhá paliva
  Descriptive info: Revize kotlů na tuhá paliva budou povinné jednou za dva roky.. Lokální topeniště se na znečištění ovzduší podílejí velkou měrou.. Novela zákona o ochraně ovzduší, kterou dnes schválili poslanci, přinese pro mnohé domácnosti zásadní změnu.. Majitelé kotlů na tuhá paliva se nově budou muset připravit na pravidelné revize, první by měly být hotové do roku 2016.. Jednou za dva roky, tak často si budou muset majitelé kotlů na tuhá paliva zvát odborníka na jejich kontrolu.. Povinné to bude od roku 2016.. Podle ministra životního prostředí za ODS Tomáše Chalupy  ...   kontrolou nechají kotel vypálit.. Pochybuji silně o ceně uváděné panem ministrem, myslím že cena bude minimálně dvojnásobek.. „Dělali jsme i odhad toho, jaký by byl zhruba náklad na jednu revizi.. Cena se dnes pohybuje od 800 do 1000 korun podle toho, jak velké je to tepelné zařízení,“ uvádí Chalupa a dodává:.. „Každý má teď zhruba dva roky na to, aby se připravil na povinnost provádět od roku 2016 pravidelné revize.. První revize tak musí být provedena nejpozději do konce roku 2016 a následně každé dva roky.. “.. plynové kotle Baxi..

  Original link path: /revize-kotlu-na-tuha-paliva
  Open archive •  


  Archived pages: 19