www.archive-cz-2014.com » CZ » N » NOVAHUT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: .. Login:.. Heslo:.. Poslední aktualizace databáze : 2014-10-11 23:05:02.. Vítejte v elektronickém katalogu s možností vystavení objednávky pro nákup hutního materiálu.. Je zde k nahlédnutí umístěn katalog výrobků společnosti ArcelorMittal Ostrava a.. s.. a také seznam aktuálně dostupného zboží z nabídky hutní prodejny.. Pro přístup ke všem údajům se prosím zaregistrujte a přihlaste.. Nikdo není přihlášen.. E-mail:.. hutniprodejna.. ostrava@arcelormittal.. com..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: Přihlášení..

  Original link path: /?mod=lgin
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: Registrace.. Před registrací si přečtěte Všeobecné obchodní podmínky (viz PODMÍNKY).. (hvězdičkou označené položky jsou povinné).. Pro firmy.. Pro fyzické osoby.. Firma:*).. Příjmení, jméno:*).. IČO:*).. DIČ:.. Kontaktní osoba:.. Společné kontaktní údaje.. Město:*).. PSČ:*).. Ulice:*).. E-mail:*).. Fax:.. Tel:.. Zvolte si login a heslo pro Váš registrovaný přístup do našeho obchodu.. Login:*).. Heslo:*).. Ověření hesla:*).. Potvrzuji, že souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami (viz PODMÍNKY)..

  Original link path: /?mod=regi
  Open archive
 •  

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: Obchod.. Skupina výrobků:.. Trubky ocel.. bezešvé kruh.. z ocelí tř.. 10-12 /m - disponibilní.. Tyče kruhové - disponibilní.. Tyče kruhové - výrobní délky.. Tyče ploché - disponibilní.. Tyče ploché - II.. jakost.. Tyče ploché - výrobní délky.. Tyče průřezu HEA - disponibilní.. Tyče průřezu HEA - výrobní délky.. Tyče průřezu HEB - disponibilní.. Tyče průřezu HEB - výrobní délky..  ...   IPE - výrobní délky.. Tyče průřezu L nerovnoramenné - výrobní délky.. Tyče průřezu L rovnoramenné - disponibilní.. Tyče průřezu L rovnoramenné - výrobní délky.. Tyče průřezu U - disponibilní.. Tyče průřezu U - výrobní délky.. Tyče průřezu UPE - výrobní délky.. Tyče s žebírky pro výztuž do betonu - disponibilní.. Tyče s žebírky pro výztuž do betonu - výrobní délky..

  Original link path: /?mod=shop
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: Hledání.. Hledaný řetězec:..

  Original link path: /?mod=srch
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: O obchodu obecně.. Volby z menu - Odhlášení.. Volby z menu - Účet zákazníka.. Volby z menu - Obchod.. Volby z menu - Hledání.. Volby z menu - Nákupní košík.. Volby z menu - Nápověda.. Způsob placení Vaší objednávky.. Způsob odvozu Vaší objednávky.. Rezervování Vaší objednávky.. Omezení nákupu.. Váš komentář k objednávce.. Elektronická podoba hutní prodejny společnosti, kterou máte právě před sebou, má dvě základní funkce: elektronický katalog obchodovatelného zboží a elektronický obchod, respektive on-line výpis objednávky k nákupu za hotové.. Každý uživatel se může nejprve REGISTROVAT vyplněním formuláře a následně kdykoliv z jakéhokoliv PC napojeného na Internet přihlásit pod zvoleným LOGINem a HESLem v přihlašovacím formuláři.. Systém  ...   zpětně všechny svoje obchody resp.. objednávky uskutečněné prostřednictvím našeho elektronického obchodu.. Veškerý obchodovatelný sortiment je přístupný z menu OBCHOD, případně z menu HLEDÁNÍ.. Menu OBCHOD je rozděleno dále podle skupin výrobků, které tvoří logické celky.. Pokud však chcete rychleji najít přesně, co potřebujete, použijte menu HLEDÁNÍ, kde stačí zadat do vyhledávacího políčka část názvu, např.. trub, pokud hledáme trubky.. Vždy lze zvolené zboží přidat do KOŠíku případně si o něm nechat zobrazit bližší informace.. Aktuální stav Vaší objednávky je možné sledovat právě v KOŠi, případně souhrnně dole na konci každé stránky.. Zákazník si může kdykoliv před odesláním objednávky změnit objednané množství, jakož i smazat konkrétní výrobek z objednávky..

  Original link path: /?mod=help
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: Kontakt.. Hutní prodejna Ostrava.. ADRESA:.. Hutní prodejna.. Vratimovská 689, Ostrava – Kunčice, 707 02.. E-Mail:.. PRODEJNÍ DOBA:.. pondělí - pátek 6:00 - 16:00 hodin.. NAKLÁDKA ZBOŽÍ:.. pondělí - pátek 6:00 - 20:00 hodin.. TELEFON:.. 59 733 2928.. 59 733 6585.. 59 733 7248.. FAX:.. 59 733 6507..

  Original link path: /?mod=kont
  Open archive

 • Title: Hutní e-prodejna
  Descriptive info: VŠEOBECNÉ TUZEMSKÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY.. Úvodní ustanovení.. -.. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.. deklaruje, že se řídí přijatým Kodexem etického jednání společnosti, zavazuje se striktně dodržovat všechny zákony na ochranu hospodářské soutěže v zemích, kde působí, a jednat spravedlivě, otevřeně a poctivě se všemi obchodními partnery.. Společnost Mittal Steel Ostrava a.. má certifikovaný integrovaný systém řízení QMS+EMS.. Postoj společnosti k jeho zabezpečení je dán interním předpisem Politika a Cíle integrovaného systému řízení.. Kodex etického jednání Společnosti je dostupný na internetových stránkách.. www.. arcelormittal.. Text Politiky je dostupný na internetových stránkách.. com/ostrava.. Všeobecná ustanovení.. Tyto všeobecné tuzemské prodejní podmínky (dále jen VTPP) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.. VTPP jsou platné v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak; odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.. Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami.. Uzavřením kupní smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí ujednání a korespondence vztahující se k obsahu smlouvy právní platnosti.. Podmínky dodávek.. Pro výklad obchodních ustanovení v těchto podmínkách nebo ve smlouvě jsou závazná pravidla obsažená v Mezinárodních pravidlech pro výklad dodacích podmínek vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - INCOTERMS 2000.. Prodávající je oprávněn dodávat zboží v dílčích dodávkách, příp.. i před sjednanou dodací lhůtou, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.. Pro účtování dodaného zboží je závazná skutečná hmotnost, množství stanovené v okamžiku předání zboží k přepravě, zjištěné prodávajícím.. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží v toleranci ± 5%.. Prodávající není povinen plnit předmět smlouvy v případě, že.. a) nejsou splněny dohodnuté zajišťovací platební instrumenty nebo v případě, že jejich znění není v souladu se smlouvou.. b) jsou mu známy skutečnosti svědčící o nemožnosti plného zaplacení kupní ceny zboží ze strany kupujícího.. c) je-li kupující v prodlení s úhradou zboží dodaného dříve i z titulu jiných kupních smluv.. Pokud kupující nepřevezme včas zboží, vyzve prodávající písemně kupujícího k dodatečnému převzetí zboží, pro což mu stanoví dodatečnou lhůtu.. Marným uplynutím této dodatečné lhůty se povinnost prodávajícího dodat zboží považuje za splněnou.. Tímto dnem je prodávající oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží.. Pokud prodlení kupujícího s převzetím zboží trvá déle než 15 dnů od okamžiku, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k převzetí zboží, má prodávající od 16.. dne právo účtovat kupujícímu skladné v ekvivalentu Kč ve výši 0,3EUR/t za každý započatý den prodlení.. Pokud kupující nepřevezme zboží do 30 dnů od uplynutí výše uvedené dodatečné lhůty, může prodávající dle své volby.. a) od smlouvy odstoupit, zboží prodat jinému zájemci a požadovat po kupujícím náhradu škody ve výši rozdílu odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno,.. b) nebo zboží zlikvidovat na účet kupujícího.. Toto ujednání nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží.. Ceny.. Cena zboží, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je cena EXW prodávajícího.. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení.. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je kupující povinen bez odkladu zaplatit prodávajícímu.. Platba.. Všechny bankovní poplatky nese kupující, s výjimkou poplatků banky prodávajícího v sídle prodávajícího.. Podkladem pro placení dodávek je daňový doklad - faktura.. Plátcem faktury se rozumí kupující.. Náležitosti faktury jsou: číslo faktury, název, sídlo a IČ kupujícího a prodávajícího, předmět dodávky a den jejího plnění (částečného plnění), den odeslání faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, celková fakturovaná částka a náležitosti daně z přidané hodnoty.. Faktura je splatná do 30-ti dnů po jejím vystavení, pokud není dohodnuto jinak.. Nezaplacení kupní ceny během dohodnuté lhůty splatnosti je podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo prodávajícího od smlouvy odstoupit.. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 12% p.. a.. z dlužné částky.. Výhrada vlastnického práva.. Vlastnické právo a další věcná práva k dodávanému zboží zůstávají prodávajícímu až do doby, kdy od kupujícího obdrží platbu celé kupní ceny za dodané zboží a za zboží a služby již dodané nebo dodávané i na jiné kupní smlouvy, načež tato práva přejdou na kupujícího.. Jestliže je zboží zpracováno nebo přepracováno, nabývá prodávající spoluvlastnictví ke vzniklému produktu proporcionálně k hodnotě svého zboží ve vztahu k hodnotě nového produktu.. Vyšší moc.. Vyšší moc je neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.. Vyšší mocí je zejména přírodní pohroma, válečná událost, epidemie, všeobecný nedostatek surovin, stávka, atd.. V případě vzniku událostí, které mají povahu vyšší moci a znemožní prodávajícímu plnění smluvních povinností, je prodávající oprávněn k přiměřené úpravě dodací lhůty o dobu, po kterou překážka trvala nebo od smlouvy odstoupit, v obou případech bez jakékoliv povinnosti k náhradě škody.. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, má kupující právo odstoupit od smlouvy.. Za přiměřenou dodatečnou lhůtu pro plnění se považuje lhůta minimálně 5 měsíců.. Záruka.. Záruční doba na dodané zboží činí 6 měsíců, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího.. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže používat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.. Vady zboží - Reklamace.. Zjevné vady zboží (zejména kvantitativní vady, vady povrchu zboží, vady obalů atd) musí být prodávajícímu oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 30 dnů od příchodu zboží do místa určení dle smlouvy.. Ostatní vady musí být oznámeny ihned po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.. Oznámení vad musí mít písemnou formu s doložením dokladů, které prokazují oprávněnost reklamace.. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné.. Pokud je reklamace oprávněná, může prodávající podle svého uvážení buď odstranit zjištěné závady během přiměřené lhůty nebo dodat nové zboží za původních podmínek.. Po dohodě s  ...   of the delay starting on the 16 th day of the delay.. When the Buyer fails to take over the Goods within 30 days after the above stated additional term completion, the Seller is entitled at its own option either to.. a) Withdraw the Contract , sell the Goods to another buyer, and claim a loss compensation from the Buyer at the amount of the balance corresponding to the agreed price for which the Goods were actually sold, or.. b) Discard the Goods at the Buyer ´s account.. This provision shall not affect the Buyer ´s obligation to pay a purchase price of the goods.. Prices.. The Seller ´s EXW price is a price of the Goods if not stated otherwise in the Contract.. The Buyer is entitled neither to withdraw a whole or partial purchase price due to any counterclaims against the Seller nor due to any claims, and he is not entitled to make a unilateral set-off to a charged purchase price of the Goods or default interests.. In case of any breach of the mentioned provision, a contractual fine at the amount equaling a withdrawn or unilaterally setoff amount is agreed, which should be paid by the Buyer to the Seller without any delay.. In case of any change in prices of essential raw material inputs, the Seller is entitled to adjust the purchase price of the goods.. The Seller shall advise a change in the price of the Goods to the Buyer 15 days at the latest prior to the Goods delivery.. Payment.. Any and all bank fees, save the Seller ´s bank fees, shall be borne by the Buyer.. An invoice is due within 30 days from the day on which the invoice was raised, unless agreed otherwise.. A failure to pay a purchase price in the course of the agreed due term shall be deemed to be a substantial breach of the Contract constituting a Seller ´s right to withdraw the Contract.. If the Buyer delays to pay a purchase price of the goods, the Buyer shall be obliged to pay the Seller an interest at the amount of 12 % p.. Retention of Title.. Legal and beneficial title to the goods shall remain with the Seller until such time as the Seller has received payment of the whole purchase price and of the whole purchase price of any other goods or services previously or subsequently supplied by the Seller to the Buyer whereupon such title shall pass to the Buyer.. If the goods are processed or reprocessed, the Seller acquires co-ownership to such product proportionally to his goods value in relation to a new product value.. Force Majeure.. Force Majeure is deemed to include an extraordinary, objectively unavoidable circumstance occurring independently on the will of the obligatory party, which prevents it to meet its obligations, if the obligatory party cannot be reasonably supposed to avoid or overcome such obstacle or its consequences and, further, if it could not foresee such obstacle at the time of the obligation commencement.. The Force Majeure comprises particularly natural disasters, war events, epidemics, general shortage of raw materials, strike, and so on.. In case of any occurrence of the nature of Force Majeure, preventing the Seller to meet his contractual obligations, the Seller shall be entitled to reasonable delivery term adjustment by a period for which the obstacle took place, or he is entitled to withdraw the Contract, in either case without any liability to any loss compensation.. If the Seller fails to deliver the Goods also in the additional reasonable delivery term, the Buyer shall be entitled to withdraw the Contract.. A term of 5 months as minimum shall be deemed to be a reasonable additional delivery term for obligations meeting.. Defects of the Goods - Claims.. Apparent defects of the Goods (particularly quantity shortages, Goods surface faults, package faults, and so on) should be reported to the Seller without any unreasonable delay after their detection, however, by 30 days from the Goods receipt in a particular destination according to the Contract.. Other defects should be reported immediately after being detected, within 5 months after the Goods receipt in the destination, however, within 6 months from the Goods dispatch at the latest.. The notification of defects and faults should be made in writing and should be supported with documents proving the claim justification.. The claimed Goods should be stored separately until the claim settlement, and any such Goods handling which could make difficult or disable proving of such claimed shortages is not permissible without a prior consent by the Seller.. If a claim is justified, the Seller is entitled at his option either to remove the found defects in a course of reasonable time period, or deliver new Goods under previous conditions.. Subject to an agreement with the Buyer, a claim can be settled also in form of a reasonable price reduction providing for such claimed goods.. Other claims due to the Goods defects can only be provided subject to an agreement with the Seller.. Sale to Another Country.. In case the Customer intends to sell the purchased Goods abroad the Buyer is obliged to check and confirm with the Seller that by exporting the Goods he will no breach the undertakings of the Seller in the respective territory.. The Buyer is obliged to negotiate the same undertaking in case of a further sale of the Goods to another legal entity so that each and every acquirer of the Goods is obliged to consult export of the Goods with the Seller.. Upon breaching this undertaking the Buyer agrees to pay a contract penalty negotiated as 20% of the value of the supplies of the exported volume of the Goods.. This provision has no affect on the right for mitigation of damages, which can be claimed separately.. Governing Law, Arbitration Clause.. The Contract including GESC shall be governed by the Czech law.. All disputes arising from the present contract and in connection with it shall be finally decided with the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic in Prague, in accordance with the Rules of that Arbitration Court, by three arbiters..

  Original link path: /?mod=vopo
  Open archive •  


  Archived pages: 8