www.archive-cz-2014.com » CZ » S » SOLAR-SRO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 21 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Prodej hutního materiálu
  Descriptive info: .. Úvodní stránka.. Mapa stránek.. Tisk.. RSS.. O nás.. Produkty.. Novinky.. Certifikace.. RKS.. Napište nám.. Kontakt.. Mapa.. Jaroměř.. Prodej hutního materiálu -Metallurgic materials.. 04.. 09.. 2014 08:15.. Pracovní pomůcka.. Jedná se o sešit ve formátu.. xls v kterém jednoduchý vzoreček po zadání rozměrů dokáže spočítat teoretický koeficient kg/m u otevřených ohýbaných profilů tvarů L, U a C.. Dále přepočítá metry na kilogramy a obráceně.. Stažení (.. xls).. Celý článek.. 23.. 01.. 2014 10:46.. Infoservis.. Dobrý den vážení obchodní přátelé, opět se dovoluji Vám připomenout základní ceník na trubkové lešení.. Těšíme se na Vaše objednávky.. Na Vaše poptávky rádi vypracujeme konkrétní cenovou nabídku : SOLAR s.. r.. o.. - Váš dodavatel hutních.. 18.. 2013 15:25.. Nové ceníky.. 2013-ceník-ohýbané pr.. pdf (91,6 kB) 2013-ceník-praporky.. pdf (371,4 kB)  ...   03.. 2013 08:40.. SMS.. Dobrý den vážení obchodní přátelé, v rámci zlepšování našich služeb Vám nabízím následující : Po vyskladnění Vaší objednávky Vás budeme formou SMS informovat, že materiál odjel s uvedeným kontaktem na řidiče.. V případě, že o tuto službu máte zájem, zašlete.. Vítejte na našem webu.. Dobrý den.. Vítáme Vás na našich webových stránkách a doufáme,že zde naleznete vše potřebné.. Případné dotazy a připomínky pište na adresu info@solar-sro.. cz.. Vyhledávání.. Hledat:.. Hledat.. SOLAR , spol.. s r.. Jaroměř , Palackého 163 , PSČ 551 01.. CZECH REPUBLIC.. tel.. +420 491 407 930.. fax.. +420 491 407 950.. Bezplatná linka: 491 407 930.. BlueBoard.. © 2008 Všechna práva vyhrazena.. Web stránky zdarma.. Webnode.. Vytvořte si vlastní web zdarma!.. Moderní webové stránky za 5 minut.. Vyzkoušet..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Mapa stránek :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Vytvořit web zdarma..

  Original link path: /sitemap/
  Open archive

 • Title: RSS kanály :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: RSS kanály.. RSS exporty.. Všechny články.. http://www.. solar-sro.. cz/rss/all.. xml.. cz/rss/novinky..

  Original link path: /rss/
  Open archive
 •  

 • Title: O nás :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Informace o nás.. Společnost SOLAR, s.. Jaroměř vznikla v roce 1992 jako společnost obchodní.. Nosným programem se stal prodej hutních materiálů.. Společnost navázala v krátké době spolupráci s předními hutními výrobci v České a Slovenské republice, kteří se staly hlavními dodavateli hutních výrobků.. V poslední době se okruh dodavatelů rozšířil o renomované firmy ze zahraničí, které se úspěšně začlenily do portfolia našich partnerů.. Všichni naši dodavatelé  ...   úrovni.. Naše.. dodávky hutních produktů jsou převážně směrovány do strojírenského a automobilového průmyslu, v posledních letech byl rozšířen sortiment válcovaných ocelí pro stavebnictví, včetně betonářských ocelí a sítí.. Ve společnosti pracuje zkušený tým odborníků, kteří jsou schopni s Vámi řešit veškeré technické problémy i nestandardní požadavky, včetně jejich zajištění.. Jsme schopni Vám dodávat materiál dle požadavků v termínech, zajištění dopravy je pro nás samozřejmostí.. Tvorba internetových stránek..

  Original link path: /o-nas/
  Open archive

 • Title: Produkty :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: SVAŘOVANÉ OCELOVÉ TRUBKY A UZAVŘENÉ PROFILY.. Svařované ocelové trubky a profily Rozměr a rozsah hladké pr.. od 16 do 168 mm, síla stěny od 1.. 8 do 6.. 3 mm.. Více.. TAŽENÁ A LOUPANÁ OCEL.. Ocel kruhového průřezu tažená za studena Rozměr a rozsah pr.. od 1.. 5 do 60 mm.. OCELOVÉ TRUBKY A PROFILY TAŽENÉ ZA STUDENA A KALIBROVANÉ.. Trubky ocelové svařované za  ...   Ocelové plechy válcované za studena, za tepla, černé a pozinkové Rozměr a rozsah od 0.. 4 do 30 mm.. OCEL VÁLCOVANÁ.. Ocel válcovaná Rozměr a rozsah válcovaná ocel plochá, kruhová, L, T, nosiče I, U, HEB.. BETONÁŘSKÁ OCEL, BETONÁŘSKÉ SÍTĚ.. Betonářská ocel, betonářské KARI sítě Rozměr a rozsah hladká, žebrovaná, výstužné KARI sítě dle požadavků pr.. od 6 do 20 mm.. Tvorba web stránky..

  Original link path: /produkty/
  Open archive

 • Title: Novinky :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Web zdarma a snadno..

  Original link path: /novinky/
  Open archive

 • Title: Certifikace :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Pro zvětšení klikněte na certifikát.. IQNet 2014-2017 PDF.. ITC-CJ-2014-2017 PDF.. ITC-AJ-2014-2017 PDF.. CQS-CJ-2014-2017 PDF.. CQS-AJ-2014-2017 PDF.. Výpis z obchodního rejstříku zde.. Prohlášení o shodě - betonová ocel.. PDF..

  Original link path: /certifikace/
  Open archive

 • Title: RKS :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Rámcová kupní smlouva pro rok 2014.. Rámcová kupní smlouva.. pro rok 2014.. Prodávající: „SOLAR“, spol.. s r.. ,.. se sídlem Palackého 163, 551 01 Jaroměř.. IČO 47473584, DIČ CZ47473584.. zastoupená jednatelem společnosti.. panem Milanem Rudolfským.. (dále jen prodávající).. a.. Kupující:.. zastoupená ………………….. (dále jen kupující).. uzavírají dle ust.. § 409 a násl.. zákona č.. 513/1991 Sb.. v platném znění, obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu :.. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti jejích účastníků při dodávkách zboží prodávajícím kupujícímu na základě jednotlivých objednávek kupujícího.. Účastníci této smlouvy jsou si vědomi a prohlašují, jsou touto smlouvou zavázáni a tato rámcová kupní smlouva se vztahuje na všechny dodávky zboží uskutečněné v době její platnosti.. I.. Úvodní ustanovení.. 1.. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu dle jeho objednávek zboží - materiál specifikovaný v čl.. II této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k předmětnému zboží po úplném zaplacení kupní ceny.. 2.. Kupující se zavazuje, že objednané, dodané zboží převezme od prodávajícího a zaplatí mu kupní cenu zboží specifikovanou v čl.. IV.. této smlouvy.. 3.. To vše v souladu s touto smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které.. jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.. II.. Předmět smlouvy.. Předmětem koupě dle této smlouvy jsou průběžně opakované dodávky hutního materiálu ze strany prodávajícího kupujícímu, počínaje od 1.. 2014 na základě objednávek kupujícího.. Bližší podmínky sjednávání jednotlivých dodávek upravují všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.. III.. Doba plnění.. Prodávající dodá materiál v dodací době sjednané vždy po dohodě s kupujícím, vztahující se k jednotlivým dodávkám, případně vlastním odběrem přímo ze skladu prodávajícího, pokud tomu nebrání vážné důvody na straně kupujícího, spočívající zejména v jeho platební neschopnosti.. Účastníci této smlouvy sjednávají nejvýše možné zpoždění dodávky prodávajícímu oproti dohodnuté dodací době do 3 dnů a kupující se zavazuje s tímto zpožděním objednané zboží od prodávajícího bez uplatnění sankce převzít.. Kupní cena.. Cena předmětu koupě je sjednána vzájemnou dohodou účastníků této smlouvy.. Není-li dohody o.. ceně ani dohody o způsobu jejího určení, je prodávající oprávněn účtovat a kupující povinen.. zaplatit cenu, za kterou se dodané zboží nebo srovnatelné zboží prodávalo v době kdy došlo.. k uzavření smlouvy.. V.. Platební podmínky.. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ujednanou v čl.. IV této smlouvy na.. základě faktury-daňového dokladu, vystavovaného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného.. plnění, která je splatná dle data uvedeného na faktuře, jež se kupujícímu obratem zasílá poštou,.. popř.. mailem na základě kupujícím potvrzeného dodacího listu, případně se kupujícímu předá při.. osobním odběru zboží kupujícím ve skladu prodávajícího, s výjimkou dodávek atypického zboží,.. kdy kupující uhradí kupní cenu na základě zálohové faktury prodávajícího.. Dle dohody účastníků je kupující oprávněn uhradit kupní cenu převodním příkazem nebo.. složením v hotovosti na bankovní účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.. Závazek.. kupujícího k zaplacení vyúčtované kupní ceny je splněn dnem připsání vyúčtované kupní ceny na.. účet prodávajícího.. V případě odběru zboží ve skladu prodávajícího je kupující oprávněn zaplatit.. vyúčtovanou kupní cenu v hotovosti, přičemž v případě odběru zboží ve skladu prodávajícího.. nepřesahující kupní cenu včetně DPH ve výši 1 000,- Kč, je kupující povinen tuto uhradit.. v hotovosti.. V případě neuhrazení kupní ceny včas a řádně, prodávající je oprávněn k účtování úroků.. z prodlení ve smyslu ustanovení § 369 a § 502 OZ v návaznosti na ostatní platné předpisy.. VI.. Přechod vlastnického práva.. K přechodu vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího, dojde po úplném zaplacením.. kupní ceny ujednané v čl.. IV této smlouvy.. VII.. Závěrečné ustanovení.. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanovení § 409 a násl.. obchodního zákoníku.. Jakékoliv změny této smlouvy je možno provést pouze formou číslovaných dodatků k této.. smlouvě, které jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.. Součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.. Kupující potvrzuje, že.. tyto spolu s touto smlouvou obdržel, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.. 4.. Tato smlouva skončí :.. - písemnou dohodou smluvních stran o ukončení této smlouvy,.. - vstupem kterékoliv ze smluvních stran do likvidace.. - prohlášením konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran, případně zamítnutím návrhu.. na prohlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran pro nedostatek majetku.. nebo povolením vyrovnání ve smyslu insolventního zákona, u kterékoliv ze smluvních stran.. 5.. Tato smlouva  ...   je zrušit.. Cena.. Rozhodnou cenou je cena uvedená na faktuře.. Dodací podmínky.. Není-li ve smlouvě jinak stanoveno, platí, že ke splnění a vzniku práva účtovat kupní cenu dochází dnem, kdy bylo zboží předáno prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.. Převzetí dodávky je kupující povinen potvrdit na dodacím listě Dodá-li prodávající kupujícímu zboží do sídla kupujícího prostřednictvím přepravce, zavazuje se kupující potvrdit převzetí dodávky jak na dodacím listu, tak v záznamu o provozu vozidla.. Dodávka bude zřetelně označena jako zásilka pro kupujícího.. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady v čase a způsobem, které mu dostatečně umožňují převzetí smluveného zboží.. Vratné obaly budou kupujícímu účtovány spolu s dodávkou jako samostatná položka.. V případě , že tyto budou ve lhůtě 6 měsíců ode dne expedice zboží nepoškozené vráceny do skladu prodávajícího, ze kterého bylo expedováno, je tento povinen obaly přijmout a jejich cenu kupujícímu dobropisovat.. Jestliže je zboží dodáváno prostřednictvím přepravce budou náklady na dopravu vyúčtovány kupujícímu jako samostatná položka na faktuře.. Při dodávce zboží nad 500 kg a do vzdálenosti 100 km od sídla prodávajícího je doprava zdarma.. Při dodávce menší než 500 kg, bude účtován paušální příplatek na přepravné.. Při vlastním odběru ze skladu prodávajícího bude odběrateli poskytnuta sleva ve výši 2% z hodnoty odebraného zboží v ceně bez DPH, pokud nebyla stanovena smluvní cena.. Kupující bere na vědomí, že prodávající není výrobcem předmětu plnění dle této smlouvy.. Dodání předmětu plnění, dle této smlouvy je závislé na splnění závazku výrobce předmětu plnění dle této smlouvy ve vztahu k obchodní spol.. SOLAR s.. Funkčnost zboží.. Prodávající neodpovídá za vhodnost zboží k jinému účelu, než je pro dané zboží obvyklé.. Odpovědnost za vady.. Po převzetí zboží je kupující povinen zboží neprodleně zkontrolovat, zda jeho množství, jakost a provedení odpovídá uzavřené smlouvě a případné vady zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů po dodání zboží písemně uplatnit u prodávajícího.. Za vady zboží, které nebudou kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů vytknuty, prodávající neodpovídá, ledaže tyto vady nemohly být kupujícím zjištěny ani při vynaložení odborné péče.. Nárok na předložení reklamace dodávky, která vykazuje skryté vady má kupující nejpozději do 6 měsíců od dodání zboží.. 9.. Písemné oznámení kupujícího o vadách zboží - reklamace musí obsahovat popis vady, reklamované množství včetně průvodního identifikačního štítku, datum dodání zboží, návrh na vyřízení reklamace.. U množstevní reklamace je nezbytné reklamaci doložit podpisem nestranné osoby.. 10.. Vadné zboží může být vráceno pouze na základě písemných dispozic prodávajícího.. V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.. Prodávající je oprávněn účtovat kupní cenu dnem, kdy došlo k předání zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě a to v místě provozu prodávajícího.. Při platbě v hotovosti při odběru zboží bude odběrateli poskytnuta sleva ve výši 2% z hodnoty odebraného zboží v ceně bez DPH, pokud nebyla stanovena smluvní cena.. V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury je prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího zboží kupujícímu, a to až do úplného splacení závazků kupujícího, kterými je vůči prodávajícímu v prodlení.. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s dodáním zboží.. IX.. Vlastnické právo ke zboží.. Zboží zůstává až do úplného uhrazení kupní ceny, majetkem prodávajícího (tzv.. výhrada vlastnictví), vyjma atypického zboží.. Kupující je oprávněn prodávat zboží a nakládat s ním s výhradou vlastnictví pouze v rámci běžné obchodní činnosti, za běžných podmínek a pokud není ve zpoždění s placením, ovšem za předpokladu, že svého odběratele upozorní při prodeji tohoto zboží na existenci výhrady vlastnictví.. Kupující není oprávněn činit jiné dispozice s tímto zbožím, zejména zřídit k tomuto zboží zástavní právo či poskytnout jiné jištění ve prospěch třetí osoby.. V případě, že bude kupující v prodlení s placením ceny zboží, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému vydání tohoto zboží a dostavit se k převzetí zboží do místa jeho uložení.. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu převzetí zboží.. Kupující je oprávněn k vývozu zboží mimo území států EU se souhlasem prodávajícího.. Další vývoz zboží na území jiného státu EU, jakož i zpětný dovoz do ČR je kupující povinen prodávajícímu oznámit.. V případě porušení této.. povinnosti nese kupující plnou zodpovědnost za vzniklou škodu.. Vytvořit stránky zdarma..

  Original link path: /rks/
  Open archive

 • Title: Napište nám :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Kontaktujte nás.. Jméno.. E-mail.. Předmět.. Zkopírujte prosím tento text: b4e114492826.. Web zdarma..

  Original link path: /napiste-nam/
  Open archive

 • Title: Kontakt :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Sídlo společnosti:.. Palackého 163, Jaroměř 55101.. Tel.. : 491 407 930 Fax : 491 407 950.. IČO: 47473584.. DIČ: CZ47473584.. Sklad Jaroměř.. Náchodská, areál bývalých kasáren.. /Fax: 491 816 006.. Pracovní doba: od 6:00 do 16:30 hod.. Vedení společnosti.. Jan Sochor.. 491 407 931.. sochor@solar-sro.. Ředitel společnosti.. Ladislav Lelek.. 491 407 932.. lelek@solar-sro.. Obchodní ředitel.. Milan Rudolfský.. 491 407 933.. rudolfsky@solar-sro.. Provozní ředitel.. Řízení jakosti.. Martin Husták.. 491 407 939.. hustak@solar-sro.. řízení jakosti.. Obchodní oddělení.. Milan Cvejn.. 491 407 935.. mylda@solar-sro.. vedoucí obchodního oddělení - profily a trubky.. Milan Plášil.. 491 407 934.. plasil@solar-sro.. referent obchodního oddělení - plechy válc..  ...   válcované za studena a za tepla, nerez.. Tomáš Líbal.. 491 407 947.. libal@solar-sro.. referent obchodního oddělení - trubky a profily.. Jaroslav Urban, Ing.. 491 407 938.. urban@solar-sro.. referent obchodniho oddělení - za tepla válcovaná ocel kruhová, čtvercová, obdelníková, šestihranná a specifických průřezů.. Ivana Kabátová.. 491 407 936.. kabatova@solar-sro.. referent obchodního oddělení - ocel tažená za studena, kruhová, čtvercová, obdelníková, šestihranná a specifických průřezů.. Ekonomické oddělení.. Zdena Borůvková.. 491 407 940.. boruvkova@solar-sro.. vedoucí ekonomického oddělení.. Jitka Kudrnáčová.. 491 407 937.. kudrnacova@solar-sro.. účetní.. Sklad materiálu Jaroměř.. Zdeněk Vágner.. 491 816 006.. vagner@solar-sro.. vedoucí skladu.. operátor skladu.. 491 423 109.. sklad@solar-sro.. Tvorba webových stránek..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Mapa :: Solar s.r.o. Hutní materiál
  Descriptive info: Sklady..

  Original link path: /mapa/
  Open archive •  


  Archived pages: 21